Cestou necestou, polem nepolem..

Cestou necestou, polem nepolem..